അമ്മാഞ്ചേരി കാവ് ഉത്സവം; വേങ്ങരയിൽ നാളെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണംമലപ്പുറം : വേങ്ങര അമ്മാഞ്ചേരിക്കാവ് ഉത്സവം പ്രമാണിച്ചു ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിന്റെ  ഭാഗമായി ഉച്ചക്ക് 2 മണി മുതൽ കൂരിയാട്  നിന്നും മലപ്പുറം ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ മണ്ണിപ്പിലാക്കൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് 

പാണ്ടികശാല-വലിയോറ - ചേനക്കൽ -

ബ്ലോക്ക് റോഡ് റൂട്ടിലൂടെയും, മലപ്പുറം

ഭാഗത്തുനിന്നും കൂരിയാട് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന

വാഹനങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് റോഡിലൂടെ

വലിയോറ - പാണ്ടികശാല - മണ്ണിപ്പിലാക്കൽ

റൂട്ടിലൂടെയും, മലപ്പുറം ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന

ചരക്കു വാഹനങ്ങൾ വേങ്ങര-പറപ്പൂർ-

കോട്ടക്കൽ റൂട്ടിലൂടെയും കൂരിയാട് ഭാഗത്തു

നിന്നും വരുന്ന ചരക്കു വാഹനങ്ങൾ കുന്നുംപുറം

- അച്ചനമ്പലം - ചേറൂർ റൂട്ടിലും

സഞ്ചരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വേങ്ങര പോലീസ്

അറിയിച്ചു.

Post a Comment

Previous Post Next Post