🚑നിലമ്പുർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് [28/07/2023 വെള്ളി ]ഒ.പി യിൽ ഉള്ള ഡോക്ടർ മാരുടെ വിവരങ്ങൾ👇
🩺ക്യാഷ്വാലിറ്റി = ✅


🩺ജനറൽ = ✅


🩺മെഡിസിൻ = ✅


🩺ശിശു രോഗം = ✅


🩺പ്രസവം = ✅ 


🩺അസ്ഥി രോഗം =OT


🩺നേത്ര രോഗം = ✅


🩺നെഞ്ചു രോഗം =


[Medicine] ഓപി


🩺ഇ.എൻ.ടി =✅


🩺ദന്ത രോഗം = ✅


🩺പാലിയേറ്റീവ് =✅


🩺വിമുക്തി = ✅


🩺അനസ്തേഷ്യ = ✅


🩺സർജറി = OT

 ആക്‌സിഡന്റ് റെസ്ക്യൂ 24×7

എമർജൻസി ഹെല്പ് ലൈൻ നമ്പർ 9526222277

Post a Comment

Previous Post Next Post