കോഴിക്കോട്.ഗവ: മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാളത്തെ (01/08/2023)ഒ.പി പ്രധാന ഡോക്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ👇

  


*മെഡിസിൻ വിഭാഗം*

*ഡോ.ഗീത* ഒ.പി 65

വാർഡ്. 4, 5:

*ജനറൽസർജറി*

*ഡോ.ശ്രീജയൻ*

ഒ.പി.63വാർഡ്15,23

*ഓർത്തോവിഭാഗം* 

*ഡോ.രാജേഷ് പുരുഷോത്തമൻ*

ഒ.പി 78 വാർഡ് 22,24

*ഇ എൻ ടി വിഭാഗം* 

 *ഡോ സുരേന്ദ്രൻ*

ഒപി 71വാർഡ് 19,21

*സൈക്യാട്രി വിഭാഗം* 

*ഡോ അഷ്ഫാക്ക്*

*ഡർമറ്റോളജി*

*ഡോ.ഇ എൻ ലത്തീഫ്*

 *നേത്രരോഗ വിഭാഗം*

*ഡോ.രജ്ഞിനി*

*കേൻസർ വിഭാഗം(TCC)*

*ഡോ.ബിന്ദു*

*കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്*

*ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ*

 *ഡോ മുരളിധരൻ*.

*യൂറോളജിവിഭാഗം*

*ഡോ.ഷൺമുഖദാസ്*         

*ഗ്യാസ്ട്രാ-ലിവർക്ലിനിക്ക്*

*ഡോ.സിതാര*

*ന്യൂറോസർജറി*

*ഡോ.വിജയൻ*

*ന്യൂറോമെഡിസിൻ* *ഡോ.അബുൽഗഫൂർ*

*പീഡിയാട്രിക്ക് മെഡിസിൻ*

*ഡോ.എം ജയകുമാർ*

*പീഡിയാട്രിക്ക് സർജറി* *ഡോ സാംവർക്കി.*

*ഗൈനക്കോളജി*

*ഡോ സജ്ലവിമൽരാജ്*

*പൾമനോളജി* 

*ഡോ.സന്തോഷ്കുമാർ*

*ഇംഹാൻസ്*

*പ്ലാസ്സ്റ്റിക്ക് സർജറി*

 *ഡോ.പ്രോംലാൽ*

*ഹെമറ്റോളജി* (TCC) *ഡോ.അബ്ദുൽമജീദ്*

*സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജി*(TCC) 1

*ഡോ.ശ്രീകാന്ത്.*

*വാക് ശ്രവണവിഭാഗം*

*ടി ബി ക്ലിനിക്ക്*

*പ്രിവൻ്റിവ്. ഇമ്മ്യുണൈസേഷൻ ക്ലിനിക്ക്*

*ഹൈപർടെൻഷൻ ക്ലിനിക്ക്.ഒ.പി.73*

*ചൈൽഡ് ഗൈഡൻസ് ക്ലിനിക്ക്*

IMCH

*പീഡിയാട്രിക് ഡെർമെറ്റോളജി*

*ഗൈനക്ക് ഓങ്കോളജി*

*ആസ്തമ ക്ലിനിക്ക്*

കുട്ടികൾ

*ലോക്കൽ ഒ പി*

*ART ക്ലിനിക്ക്*

NB : ഒ പി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റഫറൻസ് .ലറ്റർ നിർബന്ധംPost a Comment

Previous Post Next Post