🚑നിലമ്പുർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് [01/08/2023 ചൊവ്വ ]ഒ.പി യിൽ ഉള്ള ഡോക്ടർ മാരുടെ വിവരങ്ങൾ👇*🩺ക്യാഷ്വാലിറ്റി = ✅*

*🩺ജനറൽ = ✅*

*🩺മെഡിസിൻ = ✅*

*🩺ശിശു രോഗം = ✅*

*🩺പ്രസവം = OT*

*🩺അസ്ഥി രോഗം =✅*

*🩺ത്വക്ക് രോഗം = ✅*

*🩺നേത്ര രോഗം = OT*

*🩺നെഞ്ചു രോഗം =*

*[Medicine] ഓപി*

*🩺ഇ.എൻ.ടി =✅*

*🩺ദന്ത രോഗം = ✅*

*🩺പാലിയേറ്റീവ് =✅* 

*🩺വിമുക്തി = ✅*

*🩺അനസ്തേഷ്യ = ✅*

*🩺സർജറി =✅*

ആക്‌സിഡന്റ് റെസ്ക്യൂ 24×7

എമർജൻസി ഹെല്പ് ലൈൻ 9526222277


Post a Comment

Previous Post Next Post