🚑നിലമ്പുർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് [30/08/2023 ബുധൻ ]ഒ.പി യിൽ ഉള്ള ഡോക്ടർ മാരുടെ വിവരങ്ങൾ*🩺ക്യാഷ്വാലിറ്റി = ✅*


*🩺ജനറൽ = ✅*


*🩺മെഡിസിൻ = ✅*


*🩺ശിശു രോഗം = ✅*


*🩺പ്രസവം = ✅*


*🩺അസ്ഥി രോഗം = OT*


*🩺ത്വക്ക് രോഗം = ✅*


*🩺നെഞ്ചു രോഗം =*

*[MEDICINE OP]*


*🩺വിമുക്തി = ✅*


*🩺അനസ്തേഷ്യ = ✅*Post a Comment

Previous Post Next Post