ബസ്സും ഓട്ടോയും കൂട്ടി ഇടിച്ച് അപകടം മലപ്പുറം മക്കരപ്പറമ്പ് കളാവിൽ ബസ്സും ഓട്ടോയും കൂട്ടി ഇടിച്ച് അപകടം

ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആണ് അപകടം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല 

Post a Comment

Previous Post Next Post