സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി 05/09/2023 ഒപി വിവരങ്ങൾ🩺 ശിശുരോഗ വിഭാഗം


🩺പാലിയേറ്റീവ് വിഭാഗം


🩺 നേത്ര രോഗ വിഭാഗം


🩺 എൻ സി ഡി വിഭാഗം 


🩺ജനറൽ ഒ പി🩺ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം


🩺 ശ്വാസ കോശ വിഭാഗം 


ഫിസിയോ തെറാപ്പി

( ഒന്നു മുതൽ 18 വയസ്സുവരെ മാത്രം)


*ഒ പി സമയം; 8. 00 മണി മുതൽ 1 വരെ (ഞായർ 12 മണി വരെ മാത്രം)*

☎️ *കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്* *വിളിക്കുക:04936 221 200*


Post a Comment

Previous Post Next Post