കാണ്മാനില്ല


Case closed

കാണാതായ കുട്ടിയെ കോഴിക്കോട് വെച്ച് കണ്ടെത്തിയതായി ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു

ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന AR നഗർ . കുറ്റൂർ നോർത്ത് കോഴിപ്പറമ്പത്ത് ഹരിദാസൻ ഹരിഗോവിന്ദൻ എന്നവരുടെ പെങ്ങളുടെ മകൻ  അരുൺ എന്ന ( അച്ചു)1-4-2024. തിങ്കൾ     6.30.pm മുതൽ കാണാനില്ല കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക:

 7902289510 ,8714203947 ,9744050553

Post a Comment

Previous Post Next Post