യുവാവിനെ വീടിനുള്ളിൽ തുങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിമലപ്പുറം കോഹിനൂർ 

ദേവതിയാൽ. യുവാവിനെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ തുങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി . മുർഷിദ് 27 വയസ്സ് എന്ന യുവാവ്ആണ് മരണ പെട്ടത്

മൃതുദേഹം തിരുരങ്ങാടി താലൂക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ .

മരണ കാരണം അറിവായിട്ടില്ല 

Post a Comment

Previous Post Next Post