🚑നിലമ്പുർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നാളെ [04/08/2023 വെള്ളി]ഒ.പി യിൽ ഉള്ള ഡോക്ടർ മാരുടെ വിവരങ്ങൾ

 


🩺ക്യാഷ്വാലിറ്റി = ✅


🩺ജനറൽ = ✅


🩺മെഡിസിൻ = ✅


🩺ശിശു രോഗം = ✅


🩺പ്രസവം = ✅


🩺അസ്ഥി രോഗം = OT


🩺ത്വക്ക് രോഗം = ✅


🩺നേത്ര രോഗം = ✅


🩺നെഞ്ചു രോഗം =

[Medicine op]


🩺ഇ.എൻ.ടി = ✅


🩺ദന്ത രോഗം = ✅


🩺പാലിയേറ്റീവ് = ✅


🩺വിമുക്തി = ✅️


🩺അനസ്തേഷ്യ = ✅


🩺സർജറി = OTPost a Comment

Previous Post Next Post