🚑നിലമ്പുർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നാളെ [18/08/2023 വെള്ളി]ഒ.പി യിൽ ഉള്ള ഡോക്ടർ മാരുടെ വിവരങ്ങൾ🩺ക്യാഷ്വാലിറ്റി = ✅


🩺ജനറൽ = ✅


🩺മെഡിസിൻ = ✅


🩺ശിശു രോഗം = ✅


🩺പ്രസവം = ✅


🩺അസ്ഥി രോഗം = ✅ 


🩺ത്വക്ക് രോഗം = ❌


🩺നേത്ര രോഗം = ✅


🩺നെഞ്ചു രോഗം -

[MEDICINE OP]


🩺ഇ.എൻ.ടി = ✅


🩺ദന്ത രോഗം = ✅


🩺പാലിയേറ്റീവ് = ✅


🩺വിമുക്തി = ✅


🩺അനസ്തേഷ്യ = ✅


🩺സർജറി = OT


ആക്‌സിഡന്റ് റെസ്ക്യൂ 24×7


എമർജൻസി ഹെല്പ് ലൈൻ നമ്പർ 9526222277

Post a Comment

Previous Post Next Post