🚑നിലമ്പുർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് [23/08/2023 ബുധൻ]ഒ.പി യിൽ ഉള്ള ഡോക്ടർ മാരുടെ വിവരങ്ങൾ

 *🩺ക്യാഷ്വാലിറ്റി = ✅*


*🩺ജനറൽ = ✅*


*🩺മെഡിസിൻ = ✅*


*🩺ശിശു രോഗം = ✅*


*🩺പ്രസവം = ✅*


*🩺അസ്ഥി രോഗം = OT*


*🩺ത്വക്ക് രോഗം = ✅*


*🩺നേത്ര രോഗം = ✅*


*🩺നെഞ്ചു രോഗം =*

*[MEDICINE OP]*


*🩺ഇ.എൻ.ടി = ✅*


*🩺ദന്ത രോഗം = ✅*


*🩺പാലിയേറ്റീവ് = ✖️*


*🩺വിമുക്തി = ✖️*


*🩺അനസ്തേഷ്യ = ✅*


*🩺സർജറി = OT*Post a Comment

Previous Post Next Post