🏥 തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി (04/09/2023-തിങ്കൾ) OP വിവരങ്ങൾ

  *🩺ജനറല്‍ ഒ.പി*                

ഉണ്ട് ✅


*🩺മെഡിസിൻ വിഭാഗം*

ഉണ്ട് ✅


*🩺ശിശുരോഗ വിഭാഗം*

ഉണ്ട് ✅


*🩺എല്ല് രോഗ വിഭാഗം*

ഉണ്ട് ✅

 

*🩺മനോരോഗ വിഭാഗം*

ഉണ്ട് ✅


*🩺ചർമ്മ രോഗ വിഭാഗം*

ഉണ്ട് ✅

   

*🩺ഇ.എന്‍.ടി വിഭാഗം*

ഉണ്ട് ✅

   

*🩺നേത്ര രോഗ വിഭാഗം*

ഇല്ല ❌


*🩺സർജറി വിഭാഗം*

ഇല്ല ❌


*🩺ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ*

ഉണ്ട് ✅


*🩺ദന്തരോഗ വിഭാഗം* 

ഉണ്ട് ✅ 


*🩺സ്ത്രീ രോഗ വിഭാഗം*

ഉണ്ട് ✅


*🩺ക്യാൻസർ പാലിയേറ്റീവ് OP*

ഉണ്ട് ✅


*🩺ശ്വാസകോശ അലർജി വിഭാഗം*

ഉണ്ട് ✅


*🩺ഗ്യാസ്ട്രോ വിഭാഗം*

ഇല്ല ❌*OP രാവിലെ 8 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ*
Post a Comment

Previous Post Next Post