എടപ്പാൾ കുറ്റിപ്പുറം സംസ്ഥാന പാതയിൽ വാഹനാപകടം ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്

 

എടപ്പാൾ കുറ്റിപ്പുറം സംസ്ഥാന പാതയിൽ കണ്ടനകം ബീവറേജിന് മുൻവശം നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇടിച്ചത്  ഒരാൾക്ക് നിസ്സാര പരിക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായി വരുന്നു 

Post a Comment

Previous Post Next Post